Referat af generalforsamling den 12. marts 2024

 

 
1. Valg af dirigent.

Erik Hamre blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til årlige generalforsamling/lodtrækning nr. 55. Generalforsamlinger er vigtige, men i vores kunstforening er det i dag nok lodtrækningen, der trækker. For at være helt ærlig. Så jeg skal nok gøre det kort.

Dejligt at have så glade, aktive og interesserede medlemmer at være bestyrelse for. Stor tak.

Også stor tak til bestyrelsen for det mægtige frivillige arbejde, I har udført. Uden det/jer ingen kunstforening.

Speciel tak til vores nye kasserer og revisorer. Vores regnskab er – jfr. senere  – godkendt af henholdsvis bankmand og tandlæge – så regnskabet er boret godt ud.

Bestyrelsen (præsenteres) er Mogens Røstbjerg, næstformand, Jesper Karlshøj, kasserer, Emilia Bach, sekretær, Knud Grothe, Ragnar Nordahl, Charlotte Langkilde med Karina Frid og Flemming Visholm som suppleanter. Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder.

Flere af os har været medlem af bestyrelsen i rigtig mange år og derfor søgte vi på sidste generalforsamling, nye og gerne yngre medlemmer til bestyrelsen. De kommer så nu. Rigtigt godt – det er ofte gennem nye mennesker fornyelsen og udviklingen sker.

I 2023 havde vi 14 arrangementer. De vises alle på her på storskærmen.

Store og mindre arrangementer, som illustrerer bredden i kunsten og vores meget fint vores målsætning: Fremme kunstinteressen med gode kunstoplevelser sammen med andre – gerne på steder vi normalt ikke kommer. På det seneste har Ministeriernes Kunstforening og Novozymes Kunstforterning ladet sig inspirere af os – uden held.

 (listen over 2023 arrangementer og følgende kommentarer til listen)

I cisternerne så vi et japansk lysshow designet til søjlekælderen – stor oplevelse. Kunstsamleren John Ginsborg, som vi besøgte forleden købte for nogle år siden en anden stor installation udstillet der, bygger nu et hus til den som vi skal se når huset er færdigt.

Med besøget i Erichsens Palæ, fyldt med Danske Banks kunst, sagde vi farvel til kunsten i Palæet, som er blevet solgt. Til gengæld velkommen til nok et nyt bestyrelsesmedlem – hør senere.

Besøget i Arne Jacobsens Nationalbank, som er under renovering for over 3 mia. og derfor pt. ”lukket land”, er et eksempel på, hvor godt det er at have bestyrelsesmedlemmer med brede kontaktflader. Karina sidder t. eks. i erfagruppe med projektlederen for ombygningen.

Gallericrawlet var i starten af julemåneden og det viste sig at være et godt tidspunkt, fordi der i alle gallerier var spritnye udstillinger med meget varierende og forskellige kunstnere.

Selvom vi selv syntes vi er ret gode til at åbne døre og skabe gode kunstoplevelser er initiativer fra jer meget velkomne. Flere sådanne er å vej.

Vores arrangementer er ofte hurtigt udsolgte. Derfor opretter vi normalt en venteliste, hvor I kan skrive jer op, hvis der bliver ledige pladser. Så får I i tilfælde af afbud automatisk tilbudt de ledige pladser. Men HUSK – kære medlemmer – at melde afbud. På et udsolgte besøg for nylig var der 5 medlemmer, der ikke meldte afbud  – det er ærgerligt for de 5 på ventelisten. Og sådan set også for de, der ikke kom – for de får ikke deres penge tilbage, som man normalt får, hvis der er venteliste.

Vi er i dag 397 medlemmer og vi arbejder for flere medlemmer og appellerer til jer om at gøre det samme. Målet er jo over nogle år at komme op på omkring 500 medlemmer.

For at nå det har vi et par gange sidste år sendt præfabrikerede hvervemails ud til jer. Så I kan nemt sende dem til de af jeres venner, som endnu ikke har opdaget, hvor godt det er at være medlem af Gentofte Kunstvenner. Det har været en succes.

Vi er også i takt med den stærkt faldende gennemsnitsalder i bestyrelsen blevet mere dygtige/aktive med at skaffe nye medlemmer via de sociale medier.

Sidste år fik vi således 69 nye medlemmer – og som I vil se ved ”member get member”- uddelingen er langt de fleste nogle I har skaffet.

Tak til alle jer, der har meldt nye medlemmer ind. Ragnar uddeler ”member get menber” rødvin. Og stor tak og velkommen til jer nye medlemmer.

 Og så lidt om hvad der følger efter denne beretning.                                                                                                                                                                                                                      

Emilia vil fortælle nærmere om lodtrækningen af i år 30 kunstværker. Et af kunstværkerne – Victor Brockdorff med motiv fra Femvejen – er en gave fra to medlemmer. De vandt ved sidste års lodtrækning et kunstværk, som blev hængt i Brockdorff.s søm. Og hvad gør man så? Man donerer det nu hjemløse billede til foreningen.Tak for det!

Med Knud Grothes ekspertise og vores indkøb – ofte efter samråd med jer – hos besøgte kunstnere har vi rekord mange fine kunstværker til udlodning. Vi syntes selvfølgelig selv – og hører også i vores høre-apparater, at det også er kunst, som i stort omfang lever op til jeres forventninger.

Efter lodtrækningen vil Flemming stå for auktionen af 10 kunstværker doneret af Knud Grothe. Og til sidst lidt at spise og drikke.

Det var ordene.

 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse v. kasserer Jesper Karlshøj. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4Fastsættelse af kontingent for 2025 

 Lars orienterer om, at det er bestyrelsens forslag at ændre det nuværende kontingent.

Det har været uændret i flere år, det er en beskeden stigning og det vil gøre det muligt med lidt flere gevinster:

Junior:          kr. 175,- til 185,-

Single:          kr. 395.- til 415.-

Par:               kr. 590.- til 625.-

Firma:  kr. 850 til 900.-

Det blev godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen består i dag af:
Lars Gudmand Pedersen, formand
Mogens Røstbjerg, Næstformand
Emilia Bach, Sekretær
 
Jesper Karlshøj, Kasserer
 
Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem
 
Ragnar Norddahl, Bestyrelsesmedlem
 
Charlotte Langkilde, Bestyrelsesmedlem
 
Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Nordahl og Emilia Bach er alle på valg, men kun Emilia Bach ønsker genvalg. Suppleanterne Karina Frid og Flemming Visholm foreslås valgt til bestyrelsen.

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. Karina og Flemming blev valgt til bestyrelsen.

 

Mogens Røstbjerg takkede Lars og Ragnar for deres store arbejde i bestyrelsen og udnævnte dem til æresmedlemmer af foreningen.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 
 Som nye suppleanter til bestyrelsen foreslog bestyrelsen          
Peter Clemensen, som 1. suppleant og Helle Møller Jensen, som 2.

Peter og Helle præsenterede sig selv og blev valgt.

 
7. Valg af revisorer
Revisorerne Thomas Bjerregaard og Per Leisby vil gerne genvælges. Bestyrelsen indstiller, at det sker. Og det skete.
 
8. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
9. Eventuelt.
 Intet.
 

 Efter generalforsamlingen blev 10 kunstværker doneret af Knud Grothe solgt ved auktion 

for 17.800 Kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
           
 

 

 

 

 

Del vidt og bredt