Vedtægter

LOVE For GENTOFTE KUNSTVENNER

§ 1.
Foreningens navn er GENTOFTE KUNSTVENNER.

§ 2.
Foreningens formål er at fremme kunstinteressen i Gentofte Kommune, bl.a. ved afholdelse af eller medvirken ved kunstudstillinger, foredrag besøg på udstillinger og hos kunstnere m.v.
Foreningen har endvidere til formål at foretage kunstindkøb til bortlodning mellem foreningens medlemmer.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages personer, institutioner og virksomheder, som ønsker at støtte foreningens formål.

Medlemsbidraget fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt og gælder fra begyndelsen af det påfølgende kalenderår.

§ 4.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen med hertil hørende dagsorden meddeles almindeligvis i de lokale blade med angivelse af, hvor regnskabet henligger til eftersyn.

Forslag fra medlemmerne til forelæggelse på den ordinære generalforsamling skal være indsendt inden den 15. februar.

Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Behandling af forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.
9. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, dog kræves der til ændring af lovene 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, og at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret.
Medlemmer kan give møde ved fuldmagt til et andet medlem.

Afstemninger skal være skriftlige, såfremt mindst 10 medlemmer fremsætter krav herom.
Dersom en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig i henhold til det ovenfor anførte, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling inden en måned, og ved denne vil der, uanset fremmøde, kunne træffes beslutning med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling i øvrigt kan afholdes på foranledning af bestyrelsen og skal af denne indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne kræver dette. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel, senest 14 dage efter at begæring derom er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Af bestyrelsens 7 medlemmer afgår på hvert andet års generalforsamling 3 og på hvert andet års 4.
Første år efter eventuelt nyvalg af hele bestyrelsen afgår 3 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Udover de 7 medlemmer vælges 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer – heriblandt formand eller næstformand – er til stede, og den træffer sine beslutninger ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme afgørende.

§ 7.
Foreningen tegnes af formanden – eller af næstformanden – i forening med et andet medlem af bestyrelsen, dog at køb, salg og pantsætning af fast ejendom kun må finde sted med generalforsamlingens samtykke.

§ 8.
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med foreningens love og er ansvarlig for den rette anvendelse af dens pengemidler.

Kontante midler og værdipapirer skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

Bestyrelsen kan yde råd og bistand til Gentofte Kommune eller andre interesserede.

Del vidt og bredt