Referat af generalforsamlingen den 21. marts 2023

Referat af generalforsamling i Gentofte Kunstvenner den 21. marts 2023.  

Formanden Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til generalforsamling nr. 54 i foreningen, som således gennem over 50 år har været rammen om store kunstoplevelser.

 

1.Valg af dirigent. Erik Hamre blev på formandens forslag valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen vart rettidigt indkaldt.

2Aflæggelse af beretning for Gentofte Kunstvenner 2022.

Lars indledte med, at vi nu skal skrue tiden tilbage til sidste år – her en beretning for 2022. 

Blot først nævnte han, at foreningen er  kommet rigtigt godt ind i 2023. I Byens Hus ønskede 130 medlemmer hinanden godt nytår og de første to arrangementer i år har måttet dubleres og begge blev udsolgt med 130 deltagere.

Starten også været trist. Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Jarl Witzke døde pludseligt i sidste måned. Så sent som til nytårskuren fik mange af os et knus. Vi vil savne Jarl. Hanne Witzke har medbragt mange eksemplarer af en af Jarls store farvestrålende plakater som gave.

Men nu beretningen for 2022.

Dejligt at have glade og interesserede medlemmer at være bestyrelse for. Tak. Også til bestyrelsen for det store frivillige arbejde, de har udført.

Bestyrelsen var Mogens Røstbjerg, næstformand, Jens Tarp, kasserer, Emilia Bach, sekretær, Knud Grothe, Ragnar Nordahl, Charlotte Langkilde og Karina Frid og Flemming Visholm som suppleanter.

Vi vil i bestyrelsen meget gerne starte et generationsskifte og opfordrer derfor til, at yngre medlemmer vil melde sig til bestyrelsesarbejdet.

Vi holder 6-7 bestyrelsesmøder om året på skift hos hinanden – som aftenmøder med en fast dagsorden. Vi får lidt at spise for egen regning. Det er hyggelige møder med alvor og sjov.  

Men hvad laver bestyrelsen egentligt?

Det vigtigste punkt er nye arrangementer. Alle bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til spændende arrangementer og de har også ansvaret for den praktiske gennemførelse af de besluttede.

Andre opgaver for bestyrelsen er selvfølgelig også at vedligeholde og udvikle hjemmesiden, annoncere arrangementerne, holde styr på kassen og holde kontakt med og skaffe flere medlemmer – for det er kontingenterne, der har størst betydning for vores kunstindkøb.

Tænk over, om det ikke er noget for jer at være med til at forny bestyrelsen.

Vores mål er at holde 10-12 arrangementer om året, men i 2022 blev det til 16 arrangementer. De vises alle på storskærmen og illustrerer meget fint vores målsætning: Gode kunstoplevelser sammen med andre på steder vi normalt ikke kommer.

Vi startede med Jens Haaning i Byens Hus ”Take the money and Run”. På det tidspunkt Danmarks mest omtalte kunstner, som kort tid efter fik  Franciska Clausen medaljen af Akademiet for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst !

Og vi besøgte kunstmaleren Gjerdevik i hans atelier – et typisk GVK- arrangement.

Vi besøgte kunstsamleren Christian Linde – dejligt at mennesker, der har råd til at samle så meget god kunst også vil dele den med andre – i dette tilfælde os!

På Christiansborg var vi to gange – et sandt tilløbsstykke!

Det traditionelle gallericrawl blev i 2022 gennemført med guide.

Vi har i flere år ikke haft kunstrejser pga. corona. Vi overvejer nu en rejse til Oslo for at se de to nye kunstmuseer – Munch Museet og Nationalmuseet.

Kontingenterne bidrager allermest til vores kunstindkøb, men arrangementerne bidrager også lidt. Prisen pr. arrangement bestemmes af udgifterne f.eks. til en guide/entré/traktement. Så lægger vi normalt 50 kr. oveni og yderligere 50 kr. oveni for gæster, hvis der er plads til mange. Bestyrelsen betaler som alle andre.

Sidste år købte vi et forenings-administrativt system, som skal gøre det meget nemmere at håndtere de mange opgaver, der ligger i en stor forening.

Det var nemmere sagt end gjort og implementeringen har kostet os og desværre også jer en hel del besvær. Vores hidtidige betalingsservice – ordning kunne ikke overføres til det nye system, de automatisk udsendte girokort nåede ikke frem til alle og de var alle med en forkert dato. Så vi var ved at miste overblikket over, hvem der havde betalt/ikke betalt.

Nu er vi ved at have styr på det, men al den uro har betydet, at en del medlemmer er blevet opmærksomme på, at de er medlem, men ikke benytter sig af vores tilbud og de har derfor meldt sig ud/undladt at betaler kontingent.

Heldigvis har vi stadig en stabil tilgang af nye medlemmer som I vil se ved ”member get member”.

Vi arbejder for flere medlemmer og appellerer til jer om at gøre det samme. Målet er over nogle år at komme op på omkring 500 medlemmer.

Når Jens senere fremlægger det godkendte regnskab vil I se, at vi i 2022 har brugt væsentligt flere penge til kunstindkøb. Vi udlodder kun en del i dag og det betyder så, at vi nu har mere spændende kunst på lager til næste års lodtrækning.

Vi rammer i øvrigt rimeligt godt mht. til Jeres smag. Sidste år fik 17 ud af 26 deres 1-3 prioritets ønsker opfyldt.  

Takker alle der har meldt nye medlemmer ind. Velkommen til disse og Ragnar uddeler rødvin til dem der har skaffet nye medlemmer.

Emilia vil fortælle nærmere om lodtrækningen om 22 kunstværker og  Flemming vil stå for auktionen  af 11 doneret af Knud Grothe. Indtægterne bruges til kunstindkøb i år.

Tak til bestyrelsen.

Og sidst men ikke mindst igen en stor tak til medlemmerne.

På dirigentens spørgsmål blev beretningen godkendt

3/ Aflæggelse af regnskab for 2022.

Jens gennemgik det fremlagte og reviderede regnskab og efter spørgsmål fra salen blev det godkendt.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent for 2024

Lars oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det blev tiltrådt.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Bestyrelsen består som tidligere nævnt af: Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Nordahl, Emilia Bach, Mogens Røstbjærg, Jens Tarp, Knud Grothe og Charlotte Langkilde

 

Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg er: Mogens Røstbjærg, Charlotte Langkilde og Jens Tarp. Mogens og Charlotte er villige til genvalg. Jens genopstiller ikke.

 

Bestyrelsen forslår nyvalg af Jesper Karlshøj, som kort fortalte om sig selv

 

Der var ikke andre forslag og Jesper Karlshøj blev valgt som kasserer og nyt bestyrelsesmedlem.

 

Lars overrakte en buket blomster til Jens og takkede for det store arbejde han pga. dødsfald uden overdragelses – foretning havde udført, som betød, at vi nu havde et meget fint og godkendt regnskab.

6/ Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanterne er Flemming Visholm og  

 Karina Frid.

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

Der var ikke andre forslag og Hamre ønskede dem begge tillykke med genvalgene.

 

  1. Valg af revisorer.

Gentofte Kunstvenners betroede revisorer har i mange år været Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen. De mener nu, at tiden er inde til nye revisorer og genopstiller derfor ikke.

Bestyrelsen foreslår valg af Thomas Bjerregaard og Per Leisby, som nye revisorer og de blev valgt

Lars takkede Poul og Ulla og overrakte to flasker rødvin til begge, idet Poul – som ikke var tilstede – vil få sine senere. 

 

  1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

 

  1. Eventuelt.

Erik Hamre spurgte om der var medlemmer, der ønskede ordet under eventuelt. Da der ikke var det, afsluttede han generalforsamlingen.

Lars takkede med en flaske rødvin dirigenten for at have ført os trygt og sikkert gennem generalforsamlingen og takkede alle for god ro og orden.

Lars nævnte de følgende punkter:

 

 

  1. Uddeling af ’member-get-member’ rødvin

 

  1. lodtrækning om tilstede gevinster

 

  1. Lodtrækning om 22 kunstværker.

 

  1. Auktion over 11 kunstværker

      

  1. Servering m. vin og vand

 

Tak for i aften. 

 

 

 

 

Del vidt og bredt