Resumé af generalforsamlingen med formandens mundtlige beretning.

 

Resumé af generalforsamlingen den 21. marts 2022

Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til en meget velbesøgt generalforsamling (ca. 225 deltagere) og oplyste, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling i september havde valgt ham som formand.

Lars mindedes Peter Buch Lorentzen. Peter havde ved generalforsamlingen i september gennemgået regnskabet og fik det vedtaget med applaus. Men Peter havde fået en sygdom, som akut udviklede sig meget aggressivt og han sov stille ind godt en måned senere. Vi savner alle Peter som et meget aktivt og dejligt menneske, vi satte umådelig stor pris på. Æret være Peters minde.

Lars præsenterede bestyrelsen, som var blevet suppleret med 1. suppleant Charlotte Langkilde og omtalte aftenens program, hvor der efter uddeling af ”member get member – rødvin” og lodtrækning om 28 kunstværker ville blive auktion over 11 kunstværker. Bestyrelsen havde besluttet, at alle pengene fra auktionen vil blive givet til Ukraine.

1/ Valg af dirigent. Erik Hamre blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2/ Aflæggelse af beretning for Gentofte Kunstvenner 2021

Formanden takkede medlemmerne – ved at citere den afgåede formand Ragnar Nordahl – for deres begejstrede, behagelige og interesserede måde at være medlemmer på. Han oplyste, at medlemstallet var stødt stigende og nu oppe på 448 medlemmer.

Også 2021 havde været præget af corona, men alligevel var 9 arrangementer blevet gennemført.

Gallericrawl,

 Besøg hos kunstsamleren Leif Djurhuus to gange

 Besøg hos kunstsamleren John Ginsborg to gange

 Generalforsamling med 23 værker til udlodning og 8 på auktion, som indbragte 14.000 kr.

 CoBrA-frisen i Børnehuset på Østerbro med Troels Jorn

 Enter Art Fair – rundvisning

 Besøg i atelieret hos maleren og komponisten Carsten Dahl,

 Atelierhusene i Emdrup i flot vejr og

 Turnerfilm sammen med Gentofte Bio.

Vi vil med vores kunstforening gerne stimulere kunstinteressen. Det gør vi med vores arrangementer og med vores indkøb af kunst til udlodning blandt medlemmerne. 

Kernen i vores arrangementer er besøg hos kunstnere og kunstsamlere, hvor man ikke som privatperson normalt vil komme og gallerier, udstillinger og andre steder med særlig rundvisning.

Vi bestræber os på at bruge de mere end 100.000 kr. – som vi årligt gennem kontingenter og betaling for deltagelse i arrangementerne har til rådighed – til at købe god kunst som lever op til så mange af vores medlemmers smag som muligt. Og vi vil gerne have i hvert fald 20 værker til udlodning – så medlemmerne har en reel chance for at vinde. I år har vi 28 kunstværker til udlodning.

Vi køber typisk hos de kunstnere vi besøger. Vi køber også i de gallerier vi besøger, men her får vi mindre for pengene, fordi vi jo skal dele med galleriejerne – bortset fra Galleri Knud Grothe.

Formanden lagde ikke skjul på, at hvis ikke vi havde en meget fin aftale med Knud Grothe – som stort set dropper en hver form for avance – ville det IKKE være os muligt med så mange gode gevinster.

For at få bekræftet et indtryk af, at vi rammer rimeligt godt i forhold til medlemmernes smag, blev de der vinder i år bedt om at fortælle, hvilken prioritet deres gevinst havde på deres ønskeliste. Vi har set, at det sidste, ensomme billede har været første prioritet hos vinderen.

(Denne uvidenskabelige undersøgelse viser efterfølgende:

8 har fået deres 1. prioritet (udtrukket som nr. 1, 2, 3, 7, 11, 17, 19, 24)

4 har fået deres 2. prioritet (udtrukket som nr. 4, 5, 10, 20)

5 har fået deres 3. prioritet (udtrukket som nr. 6, 8, 12, 13, 21)
 
3 har fået deres 4. prioritet (udtrukket som nr. 9, 14, 15)
 
1 har fået vedkommendes 5. prioritet (udtrukket som nr. 16)
 
5 har fået deres 9. + 10. + 3 x ukendt (udtrukket som nr. 18, 22, 23, 25, 26)
 
Disse tal tyder vist på, at der indkøbes kunst som tilfredsstiller en bred smag.)
 

Vi annoncerer vores arrangementer med nyhedsbreve til alle medlemmer med en kort beskrivelse og med direkte link til arrangementerne på hjemmesiden. Det er på denne, man kan læse meget mere om arrangementerne, foreslå nye arrangementer, melde sig selv og andre ind og få en masse oplysninger om foreningen og dens virksomhed.

Formanden fortalte, at Place2book gjorde arbejdet med tilmeldinger meget nemmere. Sommetider meldes der udsolgt fordi pladsforholdene kun tillader et begrænset antal deltagere. Normalt skal vi mindst kunne være 20. Ved beskeden udsolgt kan I skrive jer på ventelisten. Det betyder, at I efter først til mølle-princippet ved et afbud kan få en plads og at bedstyrelsen kan få et fingerpeg om vi skal prøve at dublere arrangementet.

Lodtrækningen står Emilia for og hun vil nærmere fortælle om den.

Formanden takkede alle der har meldt nye medlemmer ind – Ragnar uddeler senere 12 flasker rødvin, som jo er fint i betragtning af, at det kun drejer sig om et halvt år.

Tak til foreningens revisorer Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen.

Tak til bestyrelsen og specielt tak til vores nye kasserer Jens, som har haft en særlig opgave, fordi det ikke var muligt at have en overdragelsesforretning med Peter Lorentzen.

Og sidst men ikke mindst igen en stor tak til medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 3/ Aflæggelse af regnskab for 2021.

Jens Tarp gennemgik regnskabet, som udviste indtægter på i alt ca. 204.000, udgifter på ca.130.000 og dermed et overskud i 2021 på ca. 74.000 kr. Vores kapital er godt 76.000 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4/ Fastlæggelse af kontingent for 2023

Jens Tarp fortalte, at det er bestyrelsens forslag at bevare det nuværende kontingent.

Junior:      kr. 175,-

Single:                 kr. 395.-

Par:           kr. 590.-

Firma:                  kr. 850,-

Forslaget blev godkendt.

5/ Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten nævnte bestyrelsesmedlemmerne: Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Norddahl, Emilia Bach, Mogens Røstbjærg, Jens Tarp, Knud Grothe og Charlotte Langkilde.

 Og oplyste, at Lars Gudmand Pedersen, Emilia Bach, Knud Grothe og Ragnar Nordahl var på valg og alle villige til genvalg.

6/ Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Visholm og som ny 2. suppleant indstilles Karina Frid.

Karina Frid præsenterede sig selv og blev valgt.

7/ Valg af revisorer.

Dirigenten oplyste, at Gentofte Kunstvenners revisorer som nævnt er Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen. Bestyrelsen har udtrykt glæde over, at de begge er villige til genvalg – og bestyrelsen foreslår genvalg.

De blev genvalgt.

8/ Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

9/ Eventuelt.

Der var ikke noget her.

Lars Gudmand Pedersen takkede med en flaske rødvin dirigenten for at have ført os trygt og sikkert gennem generalforsamlingen og alle for god ro og orden.

Ragnar Norddahl stod herefter for uddeling af 12 flasker ’member-get-member’ rødvin, Emilia Bach for

Og Flemming Visholm bortautionerede11 kunstværker – alle doneret af Knud Grothe – til fordel for Røde Kors- indsatsen i Ukraine. Der indkom 26.500 kr.

Generalforsamlingen sluttede med sandwiches, vin og vand og hyggeligt samvær.

Del vidt og bredt